Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki oraz procesy technologiczne, ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i rurociągach przesyłowych, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie w źródłach ciepła.
Audyt energetyczny umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych.
Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego . Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 ).
Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych przez:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
 • inne fundusze zagraniczne (np.: Fundusz Norweski) oraz krajowe (np.: Ekofundusz).

W każdym z wymienionych wyżej źródeł wsparcia, audyt energetyczny jest bezwzględnie wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Jednym ze źródeł dofinansowania jest premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia termomodernizacyjna to premia na spłatę części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Aby ją uzyskać należy osiągnąć wymagane w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Ten rodzaj premii przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, dlatego będą się mogły o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie może jednak wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia przyznawana jest pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody:

 • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy, co najmniej o 10%
 • w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego, co najmniej o 15%
 • w pozostałych budynkach co najmniej o 25%
 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o co najmniej 20%,
 • zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokiej kogeneracji.

Zgodnie z Ustawą kredyt zaciągany na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które:

 • zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana został premia termomodernizacyjna lub remontowa,
 • uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.