Projektowana charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna stanowi obecnie integralną część projektu architektoniczno-budowlanego, a obowiązek dołączenia jej do projektu wynika z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zwolnione z obowiązku dołączenia charakterystyki energetycznej budynku są projekty niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

Obecnie, w związku z niedawnymi zmianami w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego charakterystyka energetyczna wymagana jest również w projektach budynków jednorodzinnych.

Wyznaczanie i opracowywanie charakterystyki energetycznej przebiega zawsze zgodnie z metodologią według której opracowuje się świadectwa charakterystyki energetycznej.

Projektowana charakterystyka energetyczna powinna zawierać informacje na temat właściwości cieplnych przegród oraz zastosowanych rozwiązań instalacyjnych.

Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej budynku dołączana jest analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT 2014) projektowany nowy budynek musi spełniać wymagania zarówno w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, jak również w zakresie izolacyjności przegród i wyposażenia technicznego oraz powierzchni okien.

W przypadku budynku przebudowywanego wystarczy spełnienie warunków dotyczących izolacyjności przegród, wyposażenia technicznego oraz powierzchni okien.

Nowym kierunkiem jest wprowadzenie terminarza zaostrzania wymagań odnośnie maksymalnej wartości EP i U w przedziałach: 1) od 1 stycznia 2014 r. 2) od 1 stycznia 2017 r. 3) od 1 stycznia 2021 r., w podziale na typu budynków, zgodnie z ich przeznaczeniem. Odrębnie potraktowano budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością (bez względu na typ budynku), ustalając wcześniejszą datę wprowadzenia zaostrzenia wymagań 1 stycznia 2019 r.

Lp.

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2*rok)]

od 1 stycznia 2014r.

od 1 stycznia 2017r.

od 1 stycznia 2021r.*)

1

2

3

1

Budynek mieszkalny:

a)jednorodzinny

b)wielorodzinny

120

105

95

85

70

65

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

95

85

75

3

Budynek użyteczności publicznej:

a)opieki zdrowotnej

b)pozostałe

390

65

290

60

190

45

4

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

110

90

70

*) Od 1 stycznia 2019r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.